دیدنی های سنگاپور

دیدنی های سنگاپور

در این قسمت دیدنیهای سنگاپور Singapore Attractions  ذکر شده که گردشگران بتوانند با توجه با این اطلاعات مکان ها را پیدا کنند. دریاچه دلفین های سنتوزا سنگاپور،پارک مرلیون سنگاپور از دیدنی های سنگاپور هستند.

پارک مرلیون سنگاپور Merilon Park Singapore پارک مرلیون سنگاپور که مجسمه شير با پيکر ماهي که بر امواج قرار گرفته است در آن قرار دارد که تمثيل سنگاپور نسبت به…
محله چینی ها سنگاپور Chinatown Singapore محله چینی ها سنگاپور در سال 1821 هنگامي که اجناس ارزان قيمت چيني از چين وارد سنگاپور شد بازگشايي شد. مسافرين که از چين…
موزه تاریخ سنگاپور History Museum Singapore موزه تاریخ سنگاپور مي توانيد وقايعي را که از قرن چهاردهم سبب شکل گيري سنگاپور تا کنون شده است را دنبال کنيد. موزه تاریخ…
صفحه2 از2